தெளிவு

தெளிவு

“ வீணாய்ப் போவது தானே விந்து “  என நினைப்போரும்

ஏதோ அதுக்கு வாழ்வு அளிக்கலாம் என பெருந்தன்மையில்  

அதை ஆசனத்தில் இருந்து மேலேற்றுகிறேன் என பயில்வோரும்  தான்

வீணாய்ப் போகிறவர்கள் இந்த உலகத்தில்

இவர் எந்த ஜென்மத்திலும் ஞானம் அடைய மாட்டார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s