இமைக்கும் ஞானத்துக்கும் அமைந்த பொருத்தம்

இமைக்கும் ஞானத்துக்கும் அமைந்த பொருத்தம்

1 இமை அசைக்கிற அளவுக்குக் கூட

அசைவு இருக்கக்கூடாது

 2 இமைப் பொழுது கூட

சுத்த சிவத்தின் மீது நினைவு தவறக்கூடாது

இதெல்லாம் சாதனத்தில்  தவத்தில் அனுபவத்துக்கு வந்தால் தான் , ஞானம் அடையமுடியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s