” தமிழும் – வேதாந்தமும் “

” தமிழும் – வேதாந்தமும் “

வேதாந்த வாக்கியம் :

தத்துவமசி

” அது நீ ஆக இருக்கின்றாய் “

தமிழில் இதுக்கு இணையான வாக்கியம்

” பழம் நீ “

இது மருவி பழனி ஆகிவிட்டது

பழம் = ஆன்மா , ஞானப் பழம்

அதாவது என் ஜீவன் பிரம்மம் ஆகிய ஆன்மா தான்

என்ற பொருளில் இது விளங்குது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s