அஷ்டமா சித்தி

அஷ்டமா சித்தி இது ஏதோ மந்திர உச்சாடனத்தால் கைவசமாகுமாம் நகைச்சுவையாக இருக்கு இதன் ரகசியம் பிரணவத்தில் விளங்கும் அஷ்ட ஒளிகளுக்கும் எண் திசைக்கும் இதனை தொடர்புபடுத்தும் திருவடியில் இருக்கு வித்தை தெரிந்த குரு கற்றுத்தருவார் வெங்கடேஷ்