“ கொடி கட்டி பறத்தல் “  – சன்மார்க்க விளக்கம்

“ கொடி கட்டி பறத்தல் “  – சன்மார்க்க விளக்கம்

உலக வழக்கில் இந்த தொழிலில் அவர் கொடி கட்டி பறந்தார்

அவர் தன் துறையில் கொடி கட்டி பறந்தார் என்கிறோம்

அப்படி என்றால் ??

அவர் தன் துறையில் உச்சத்துக்கு சென்றுவிட்டார் என பொருள் ஆம்

ஆன்மீகத்தில் இதன் உண்மை பொருள் என்னவெனில் ??

யார் – எந்த ஆன்ம சாதகர் ,

விந்து ஆகிய கொடியை , வாசி மூலம் மேலேற்றி பறக்கச்செய்து , உச்சத்துக்கு செல்கிறாரோ ??

அவர் கொடி கட்டி பறக்கிறார் – அனுபவத்தில் உச்சத்துக்கு சென்றுவிட்டார் என பொருளம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s