ஞானியரும் சாமானியரும்

ஞானியரும் சாமானியரும்

முன்னவர் :

” வருமுன் வந்ததாக கொள்வது வழக்கம் “

அவர் மனதில் இருப்பது அனுபவம்

பின்னவர் :

பிரச்னைகள் துயரம்

எல்லா எதிர்மறை எண்ணம் கொண்டு

பயத்திலேயே தினமும் சாவது

இருவரும் எதிரெதிர் துருவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s