பிரபஞ்ச இயக்கம்

பிரபஞ்ச இயக்கம்

எப்படி எனில்??

ஒருவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்றாலும்

நாம் ஒருவருக்கு செய்கிறோம் என்றாலும்

நாம் கடன்படுகிறோம்

இல்லை எனில்

கடன் அடைக்கிறோம்

ரெண்டில் ஒன்று நடக்குது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s