பச்சைத்திரை பெருமை

பச்சைத்திரை பெருமை

ஆன்ம சாதகன் தன் தவத்தின் பயனால்

கீழ் பச்சைத் திரை விலகினால்

அவன் குண மாற்றம் குறித்து உரைப்பது :

எப்படி இருந்த நான்??

இப்படி ஆயிட்டேன்

வெங்கடேஷ்

5 thoughts on “பச்சைத்திரை பெருமை

      • அதாவது அவர் உலக நோக்கமாய் இராமல் , ஆன்ம நோக்காக, உலகத்துக்கும் அவர்க்கும் தூரம் அதிகமாக , உலக பந்தம் அறுக்கும் , அவர் அமைதி சாந்தம் மௌனம் சாது ஆக மாறுதல் , உப சாந்த மௌனம் , கற்பக நிலை கைக்கூடல் , சதா மௌனத்து இருத்தல் , அறுகுண – காமம் குரோதம் முதலியன மாறுபாடு அடைதல் முதலியன

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s