திருவடி பயிற்சி பெற்றோர் – அனுபவங்கள்

திருவடி பயிற்சி பெற்றோர் – அனுபவங்கள்

1 புது தில்லி  :

இவர் ரெண்டு திரைகள் கண்ணாடி  பயிற்சியில் பெற்றுவிட்டார்

கருப்பு  நீலம் பார்த்துவிட்டார்

2 திருச்சி

இவர்க்கு சூக்கும நிலையில் ஒரு பாதுகாவலர் இருப்பது உணர்ந்துவிட்டார்

3  திருப்பூர்  – தீவிர பயிற்சியாளர்

தன் உடலில்  வாசனை அடிப்பது கண்டுவிட்டார்

4 பலர் 

நெற்றியில் நீல ஒளி படர்தல் அனுபவம் வந்துவிட்டது

எல்லார்க்கும் ஒரே அனுபவம் தான்

மாறுபாடு இருக்காது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s