விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சம்பந்தம் ??

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சம்பந்தம் ??

உலகம் : 

ஒரு பண்ணையார்  – மிராசுதார் – ஜமீந்தார்

தன் கூலியாள் பெண்ணை மணம் செய்துகொண்டால்

இதை கூறுவர்

ஆன்ம ஞானி , சாதகர் :

தான் பூமியை  நெற்றி பட வணங்கும் போது

இது நடப்பதாக நினைக்கிறார்

நெற்றி – ஆகாய பாகம் 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s