ஞானியரும் சாமானியரும்

ஞானியரும் சாமானியரும்

சாமானியர் :

எனக்கும் சுத்தத்துக்கும் தூரம் அதிகம்

எனக்கும் கணக்கும் தூரம் அதிகம்

எனக்கும் சேமிப்புக்கும் தூரம் அதிகம்

ஆன்ம சாதகர் :

எனக்கும் உலகத்துக்கும் தூரம் அதிகம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s