கோரக்கர் சந்திர ரேகை

கோரக்கர் சந்திர ரேகை

கடவுள் உண்மை

பான்மையுறப் பதினெண்பேர் நாதாக்கள் தாம்

பாலிதங்க ளானதொரு ஞான சூட்சுமம்

மேன்மையுடன் ஓதிடுவேன் வாசிகூட்டி

முக்கோணம் அதனுள்ளே வட்டம்சோதி

ஆன்மமுடன் நீ பார்த்து அசையாதுற்றால்

ஆதாரமா கமனம் அசையாதுய்யும்

வான்மதியும் ரவியடங்கும் வட்டத்துள்ளே

வாசி வெளியாகாது ஞான வீடே

விளக்கம் :

அதாவது பிரணவ வீட்டை அமைக்கும் முறை , அதன் பயனும்  சித்தர் உரைத்தவாறு

கண்ணை முக்கோணமாக்கி அசையாது  தவம் செய்து வந்தால் , அதன் பயனால் ,   சதா அசையும் மனமும் அசைவு ஒழிக்கும்

சோமசூரியாக்கினிகள் அந்த முக்கோண வட்டத்துள் ஒன்று கலந்துவிடும்

அந்த இடத்தில் சுவாசம் கட்டுப்பட்டு நிற்கும்

நாசி சுவாசம் நடைபெறாது

இது உலக வாழ்வில் இருந்து கிடைக்கும் விடுதலை ஆகிய பிரணவ ஞான வீடு அமைத்து அதில் உறைதல்  ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s