திருவடி தவ அனுபவம்

திருவடி தவ அனுபவம்

பிரபஞ்ப் பேராற்றல் கிரகிக்கும் – உடல் முழுமைக்கும் பரப்பும்

உடலுக்கு பலம் அளிக்கும்

சோர்வு நீக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s