நாதம் பெருமை

நாதம் பெருமை

விண்வெளி ஓடம் – ராக்கெட் அடியில் பற்ற வைத்தால் தான்

மேலே கிளம்பும்

விண்ணில் பறக்கும்

நாதம் அடியில் கேட்டால் தான்

அதன் உதவியால்

விந்துவும் வாசியும் மேலே கிளம்பும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s