மேலேறுதலும் –  கீழ் இறங்குதலும்

மேலேறுதலும் –  கீழ் இறங்குதலும்

திருவடி பயிற்சியில்

கண்மணிகள் மேலேறுவதும் கீழிறங்குவதாகவே இருக்கும்

வாசியும் அப்படித்தான்

விந்து

வாசியுடன் மேலேறி சென்று தங்கி கீழிறங்காது

ஆனால் குண்டலினி இருக்கே??

அது

மேலேறவும் செய்யாது

கீழிறங்கவும் செய்யாது

உலகம் : மேலேத்தணும் கீழிறக்கணும்

சாந்தி செயணும்

அப்பா என்ன அலப்பறை

நல்ல வேடிக்கை நகைச்சுவை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s