அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலம் :

வர வர மாமியார் கழுதை போல் ஆனார்

இக்காலத்தில் :

வர வர சாமியாரும்  கழுதை போல் ஆனார்

அதான் சித்தர் பாடல்களுக்கு தப்பு தப்பாக பொருள் எடுக்கிறார்

மக்களை தவறாக வழி நடத்துகிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s