விண்ணும் மண்ணும்

விண்ணும் மண்ணும்

மண்ணுலக வாழ்வில்

மண் விளை பொருட்கள் உணவாக உண்ணும் வரையில்

இந்த மண் சார்ந்த வாழ்வு விட்டு நீங்காது

உயிர் மண் மீதே உலா வரும்

எப்போது

மண் விடுத்து

விண் உணவாம் அமுதம் – பிரபஞ்சப்பேராற்றல் உண்கிறானோ ??

அப்போது தான் விண்ணுலக வாழ்வு சித்திக்கும்

அதுக்கேற்றாற் போல்   உடலும்  அமையும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s