குண்டலினி  விளக்கம்

குண்டலினி  விளக்கம்

ஸ்ரீ ரங்கம் அரங்க நாதர்

இவர் எதில் சயனித்துள்ளார் ??

அனந்தன் /ஆதி சேஷன் எனும் பாம்பு மீது

இதன் தத்துவ விளக்கம் :   

ரங்கன் = ஆன்மா

ஆதி சேஷன் = குண்டலினி

ஆன்மாவானது குண்டலினி மீது உள்ளது என பொருளாகுது

ஆன்மா எங்குளது ??

சிரசில் குளத்தில் நீர் சூழ்ந்த இடத்தில் – ய முனை  நதியில்

அதனால் ரங்கன் இருப்பதும் நீர் சூழ்ந்த தீவாகிய ஸ்ரீ ரங்கம்  ஆகும்

ஆக ஆன்மாவின்   அடியில் தான் குண்டலினி அமைந்துளது என்பது முற்றிலும் உண்மை

அப்போது குண்டலினி இருப்பது நம் தலையில் தானே அல்லாது

முதுகுத்தண்டின் அடியில் அல்ல என உறுதி ஆகுது

ஆனாலும் உலகம் ஒத்துக்கொள்ளாது

அடம் பிடிவாதம்

உலகத்துக்கும் உண்மைக்கும் ஒளி ஆண்டுகள் தூரம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s