இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

அத்திவரதரும் –  கோகர்ண மகாபலேஷ்வர்  

முன்னவர் காஞ்சியில்  – சிலை ரூபம்

பின்னவர் கர்நாடகத்தில் – லிங்க ரூபம் 

இருவரும்   நீரில் தான் மூழ்கி இருக்கார்

ஆழமான  நீர் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்

எப்படி கோகர்ண மகாபலேஷ்வர் ஆன்மாவின் புற வெளிப்பாடோ ??

அப்படியே தான் அத்திவரதரும் ஆன்மாவின் வெளிப்பாடு தான்

முன்னது வைணவம்

பின்னது சைவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s