காலம் பெருமை

காலம் பெருமை

 வண்ண / கலர் ஆடைகள் துணிகள்

சூரியன் முன் வெளுத்துப்போகும்

நீண்ட  நேரம் காய வைத்தால்

அதே மாதிரி

காலத்தினால் வேஷதாரிகள் அரிதாரமும் கலையும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s