கண்ணாடி  தவம் பெருமை

கண்ணாடி  தவம் பெருமை

ஔவைக்குறள் :

புருவத்திடை இருந்து புண்ணியனைக் காணில் 

உருவற் றிருக்கும் உடம்பு

இந்த பாடல் திருவடி தவத்தில் வரும் கண்ணாடி தவம் பெருமை அவசியம் வலியுறுத்தும் சித்தர் பாடல் ஆகும்

இது திராதகம் / மன வளக்கலை மன்றம் கண்ணாடி தவம் அல்ல

இது வேற – முற்றிலும் வேறு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s