சுழுமுனை பெருமை 

சுழுமுனை பெருமை 

அகத்திய மகாமுனிவர்

சூத்திர ஞானம்

தானென்ற சுழிமுனையை அருளால் கண்டோர்

சாதிகுலம் வரம்பற்றுத் தானே தானாய்

ஊனென்ற சுவைபோகம் ஒழித்துவிட்டு

உயிர்பரவுங் காரணம்போல் ஒடுங்கிநின்று

நானென்ற சொல்லற்று அறிவில் உற்று

நான்மறைக்கு மெட்டாத பொருளோடொத்து

வானென்ற மதிப்பாலைத் திறந்து கொண்டு வாழ்ந்திருப்பார்

எந்நாளும் மாயார் தானே.

 விளக்கம் :

சுழுமுனை உச்சி திறந்தவர் குணம் எப்படி என உரைக்கிறார் சித்தர்

1 சாதி குலம் எனும் எல்லை அற்று , தாண்டி போயிருப்பர்

2  உடல் சுகம் – ஐம்புலன் அடக்கி இருப்பர்  

3 அகங்காரம் ( அசைவு )  அறவே அற்று இருப்பர்

4 அறிவு மேலோங்கி நிற்கும்

வேதாந்தத்தே விளங்கும் ஆன்மா ஆகிய பொருளுடன் உறவாடுவர்

ஆகாய கங்கை ஆகிய அமுதத்தை பருகியதால் – காலத்தை வென்றிருப்பர்

அவர் இறக்க மாட்டார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s