தவம் பெருமை

தவம் பெருமை

தவத்தால் 36 தத்துவம் கடந்தவரே

மக்களின் உடல் கடந்து 

36 தத்துவம் தாண்டி நிற்கும் உயிரை

கண்ணால் காண வல்லார் ஆவர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s