உலகமும் ஞானியும்

உலகமும் ஞானியும்

உலகம்  ( சாமானியர் ) : காலம் பொன் போன்றது

ஆன்ம சாதகர் – சன்மார்க்கம் :

காலம் மட்டுமல்ல

தன் தேகம் விந்துவும் கூட பொன் போன்றது

பொன் போல ரெண்டையும்

போற்றி காத்து வர வேணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s