“ சிவ கதி “ பெருமை  – சிவவாக்கியர்

“ சிவ கதி “ பெருமை  – சிவவாக்கியர்

ஆனதே பதியது அற்றதே பசுபாசம்

போனதே மலங்களும் புலன்களும் வினைகளும்

கானகத்தே இட்ட தீயில் காற்று வந்து அடுத்தலோ

ஆனகத்தில் வாயுவன்னி ஒன்றியே உலாவுமே

பொருள் :

சுத்த சிவத்துக்கு பசுத்தன்மை பாசம் இயற்கையிலே இன்றாம்

உச்சியில் காற்றும் கனலும் கூடிய  “ சிவ “அனுபவத்தால் , மும்மலம் வினைகள் புலன்கள் முதலிய எல்லா தத்துவங்களும்   நாசமானதே

கானகம் – சுழுமுனை உச்சி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s