திருவடி தவ அனுபவம்

திருவடி தவ அனுபவம்

மனம் Boomerang மாதிரி சிறிது தூரம் செல்லும் – மீட்டும் நம்மிடம் வந்து சேர்ந்து விடும்

மன அடக்கத்துக்கான அறிகுறி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s