சுப்பிரமணியர் ஞானம்

சுப்பிரமணியர் ஞானம்

கொள்ளடா வாசிநிலை யறிந்தாற் கற்பம்

குலதெய்வ மறியாட்டா லாகாதையா

அல்லடா விந்நூலை யறிந்துபாடி அப்பனே வட மொழியைத் தமிழுண்டாக்கி செல்லடா சிங்கு வங்கு வாசல்தாண்டிச் செபித்தனடா விந்நூலைப் பதனம் பண்ணி விள்ளடா வீணருக்குக் கொடுத்திடாதே

விட்டகுறைக் காரனுக்கே எய்தும்பாரே.

விளக்கம் :

வாசி சிக்கி , அது மேலேறத் துவங்கி விட்டால் , அப்போதே காய கல்பம் ஆனதாக பொருளாம்

குல தெய்வம் ஆகிய ஆன்மாவை  அறியவிலை எனில் இதெல்லாம் சாத்தியமிலை – எதுவும் நடக்காது

“ சிவ அனுபவம் “  எய்தும் வாசல் தாண்டி மேல் சென்றனன்

இந்த  நூலை  வீணர்க்கு வம்பர்க்கு கொடுத்திடாதே

யார்க்கு விட்ட/தொட்ட  குறை இருக்கோ அவர்க்கே தானே சித்தியாகும் 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s