ஐந்தொழில்  – அடி நிலை /  முடி நிலை

ஐந்தொழில்  – அடி நிலை /  முடி நிலை

நாம் ஆன்மாவுடன் கலந்து ஜீவான்மா ஆனால்

ஐம்புலன்களின் தொழில் ஒருங்கே ஆற்றலாம்

ஆன்மா 5 புலன் செயல் ஒரே சமயத்தில் ஆற்றும்

அதே ஆன்மாவானது  அருள் அடைந்து

அபெஜோதிக்கு சமமானால்

ஐந்து தொழில் ஆகிய

படைத்தல் காத்தல் மறைத்தல் முதலிய ஐந்தொழில் ஆற்றும் 

இவைகள்  சித்தி படி நிலைகள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s