யானையும் –  அனுபவமும்

யானையும் –  அனுபவமும்

யானை வரும் பின்னே

மணியோசை வரும் முன்னே

அனுபவம் வரும் முன்னே

அதன் விளக்கம் வரும் பின்னே

அனுபவம் வந்த பின்  தான்

நூல்கள் தேடிப் பிடித்து  படித்து  

அது என்ன , எப்படி எதனால் வருது என அறிந்து கொள்ளணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s