“ திருவடியும் மன அடக்கமும் “

“ திருவடியும் மன அடக்கமும் “  

திருவடி தவம் செய்து வருங்கால் , மனம் எப்படி அடங்கும் எனில்??

புருவ இடைவெளியில்  மனம் ஏற

அங்கு லயம் ஆகும்  

அடங்கிய மனம் வெளியே அலைய  முற்பட்டாலும் 

திருவடி சுழற்சியால் 

அது உள் இழுத்து அடக்கி விடும்

Boomerang மாதிரி வீசினால் நம்மிடமே வந்துவிடும்

மீண்டும் மனம் வெளியேகும்

திருவடி உள்ளிழுத்து அடக்கும்

இது தொடர் கதை என  நடந்த படி இருக்கும்

நாளுக்கு நாள்

தவத்தின் வலிமையால்

வெளி அலையும் தூரமும் குறைந்தபடி இருக்கும்

பின் முழுமையும் அடங்கும் வெளியேகாமலே

வெங்கடேஷ்

One thought on ““ திருவடியும் மன அடக்கமும் “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s