“ வாலியும் மனமும் “

“ வாலியும் மனமும் “ வாலி தன் வாலில் இராவணனைக் கட்டியபடி  எங்கெங்கு  சென்றானோ ?? அங்கெல்லாம் இராவணன் சென்றது போல் மனம் எங்கெங்கு அலையுதோ ?? அங்கெல்லாம் ஜீவனும்  சேர்ந்து செல்கிறது கவனிக்க : ஜீவன் தான் அப்படி ஆன்மா அல்ல ஆன்மா தனிக்குமரி – தத்துவத் துரிசுடன் சேராது உலகத்துக்கு ஜீவன் ஆன்மா வேறுபாடு விளங்கவிலை போட்டு குழப்பிக்கொள்கிறார் ஜீவன் சிவமாகா வெங்கடேஷ்

சுப்பிரமணியர் ஞானம் 500 – சுழுமுனை பெருமை

சுப்பிரமணியர் ஞானம் 500 – சுழுமுனை பெருமை தானடா தானிருந்து தவசு செய்து சத்தி வடிவேலுருவம் பெற்றேன் அங்கே கோனடா குருமலையைப் போலே மைந்தா குவலயத்தில் மற்றுமொறு கிரிதான் ஏது? தானடா அதிலிருக்கும் பெருமை தன்னைத் தவசிகளும்  சித்தர்களும் சொல்லார் சொல்லார் வானடா மவுனமது அறிய வென்றால் வாடாத கிரிதனக்கு வருகு வாயே. விளக்கம் : தன் சுயம் விளங்கும் சுழுமுனை உச்சியில்  பார்வை மனம் வைத்து   தவம் செய்து , வேல் ஆகிய பிரணவத்தை உண்டாக்கினேன்…

“ பதி – பதி – பதி “

“ பதி – பதி – பதி “   பதி ஆகிய ஆன்மா எனும் புருஷன் பதி ஆகிய திருப்பதியாம் சுழுமுனையில் பத்து ( பதி ஆகியது வேறு மொழியில் ) ஆகிய எண்ணில் விளங்குகிறான் இது சுழுமுனை பெருமை ஆம்   வெங்கடேஷ்