சுத்த சன்மார்க்க சாதனம்

சுத்த சன்மார்க்க சாதனம்

எப்படி அமையும்  எனில் ?

இள நிலையில்

சாம்பவி முத்திரையில் ஆரம்பித்து

முதிர் நிலையில்

கேசரி முத்திரையில் முடியும்

எல்லா நிலையிலும்

கண் மூடவே மூடாது

தவம் கண் திறந்தபடி தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s