பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மோசடி  – MNCs fooling Indians

பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மோசடி  – MNCs fooling Indians

Fermented Rice water

முன்பு நாம் , நம் முன்னோர் இந்த கஞ்சியைத் தான் பயன்படுத்தி தலைமுடி பராமரித்தனர்

அப்போது எள்ளி நகையாடிய வெள்ளைக்காரன் , இப்போ அதையே நம்மிடம் விற்கிறான்

நம் அறிவை நமக்கே காண்பிக்கிறான்

  

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s