மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா??

மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா??

பீடாதிபதி :

கயிலை வலம் வருகிறார்

ஆன்மீக அன்பர் :

அண்ணாமலை கிரிவலம் வருகிறார்

சாமானியர் :

சினிமா நடிகையர் / சீரியல் நடிகையர்கள்

அவர் மனதில் வலம் வருகிறார்

எப்படி ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s