அகத்தியர் பெருமான் பூரணத்தை பற்றிய பாடல்

சித்தர் பெரிய ஞானக் கோவை

அகத்தியர் பெருமான் பூரணத்தை பற்றிய பாடல்

பூரணமே தெய்வமென் றுரைத்தாரையா பூரணத்தை இன்னதென்று புகலவேண்டும் காரணத்தைச் சொல்லுகிறேன் நினைவாய்க்கேளு கலையானபதினாறும் பூரணமே ஆகும் மாரணமாம் உலகத்தில் மதிமயங்கி

மதிகெட்டுப் பூரணத்தை இகழ்ந்தாரையா வாரணத்தை மனம்வைத்துப் பூரணத்தைத் காத்தால் வாசி என்ற சிவயோக வாழ்க்கை ஆச்சே.

பொருள் :

பூரணம் எதுவென்றால்

16  கலை சந்திரன் சிரசில் தவத்தால் அமைப்பது தான் பூரணம்

அது பூரண அறிவு ஆகும்

அதனால் அந்த பூரண கலை உடை சந்திரன் அமைப்பது தான் தவம்- சிவ யோக வாழ்க்கை ஆகுமே

சந்திரனின் சோடச கலைகள்

1 மேதை
2 அர்க்கீசம்
3 விடடம்
4 விந்து
5 அர்த்த சந்திரன்
6 நிரோதினி
7 நாதம்
8 நாதாந்தம்
9 சத்தி
10 வியாபினி
11 வியோமரூபினி
12 அனந்தை
13அனாதை
14அனாசிருதை
15 சமனை
16 உன்மனி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s