“ கண்மணி பெருமை”

“ கண்மணி பெருமை  “

தன்னை அறிய வேணுமெனில் ?

தன்னை காண வேணுமெனில் ??

முதலில்

கண்ணை பயன்படுத்தத் தெரிய வேணும்

மத்ததெல்லாம் பின்

நூல்கள் ஆராய்ச்சி – படித்தல் முதலானவைகள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s