யோகியர் ஏன் மரணம் அடைகின்றார்??

யோகியர் ஏன் மரணம் அடைகின்றார்??

 நம் சம கால யோகா குரு பலர் மரணம் அடைந்திருப்பர்

நமக்கு முன் வாழ்ந்த பெரியோரும் மரணம் அடைந்திருப்பர்

பெயர் குறிப்பிட விரும்பவிலை

ஏன்??

வேதம் என்ன சொல்கிறது ??

யார் தன் ஐம்புலனை வெல்லவிலையோ ?? அவர் தம் தேகம் மண்ணில் வீழும்

அப்படி எனில் ??

அவர் ஐம்புலனை ஒன்று சேர்த்திருக்கார் , அலைவதை தடுத்தி நிறுத்தி இருக்கார்

ஆனால் அதை அணைக்கவிலை  – முழுமையாக அணைக்கவிலை

உச்சிக்கு இட்டுச்சென்று அணைக்கவிலை

அதனால் அவர் உடல் மண்ணில் விழுந்துவிட்டது

ஆமை போல் ஐந்தடக்கல்  நடந்து விட்டது

ஆனால் அதை செயல்படாவாறு அணைக்கவிலை

அதனால் மரணம் சம்பவித்துவிட்து

ஐம்புலனையும் மரணத்தையும்  வெல்வது சாதாரண விஷயமல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s