திருவருட்பா ஆறாம் திருமுறை

திருவருட்பா ஆறாம் திருமுறை

ஞான சித்தி – ஞான தேகம் பெருமை

ஞான சித்திபுரத்து அமுதே !

ஆராலும் அறிந்துகொளற் கரியபெரும் பொருளே

அம்மேஎன் அப்பாஎன் ஐயாஎன் அரசே

காராலும் கனலாலும் காற்றாலும் ககனக்

கலையாலும் கதிராலும் கடலாலும் கடல்சூழ்

பாராலும் படையாலும் பிறவாலும் தடுக்கப்

படுதலிலாத் தனிவடிவம் எனக்களித்த பதியே

சீராலும் குணத்தாலும் சிறந்தவர்சேர் ஞான

சித்திபுரத் தமுதேஎன் நித்திரைதீர்ந் ததுவே.

விளக்கம் :

இதனால் எல்லாம் அழிக்க முடியாத தேகமாய் விளங்குவது தான் ஞான சித்தியால் அடையப்பெறும் ஞான தேகம்

 மேகம்

 தீ

காற்று

வெளி

ஒளி

சூரியன்

கடல்

உலகம் மண்

படை – எல்லா வகை

இதனால் எல்லாம் அழிக்க முடியாத தேகமாய் விளங்குவது தான் ஞான சித்தியால் அடையப்பெறும் ஞான தேகம் எனும் தனி வடிவம் வழங்கிய என் தலைவா

ஞான சித்திபுரத்தில் விளங்கும் அமுதமே என சுத்த சிவத்தை போற்றுகிறார்

அட்டமா யோக சித்திக்கே வழி தெரியாமல் முழிக்கும் போது , ஞான சித்திக்கு 647/688 கோடி வகைகள் எங்கே போவது ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s