தெளிவு

தெளிவு

1000இதழ்க்கமலம்  எனும் கமலாலயம்

இதில் விளங்கும் பாதம் கமலப்பாதம் ஆம்

இதில் உறைபவன் கமலக்கண்ணன்

கமலக்கண்ணன் – ஆன்மா

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s