மகரந்த சேர்க்கை

மகரந்த சேர்க்கை

ஒரு வண்டு பூச்சி

ஒரு பூவில் இருந்து மற்றொரு பூவுக்கு  தாவும் போது

மகரந்தம் பரிமாறப்படுது

இன பெருக்கம்  நடக்குது

நான் இருக்கும் ஒரு குழுவில் இருந்து

மற்றொரு குழுவுக்கு பதிவுகள் பகிரும் போது

அதை படிக்கும் என் நண்பர்/ FOLLOWERS  வட்டம்

அந்த குழுவுக்கு உறுப்பினராகி பதிவுகள் படிப்பர்

அந்த குழு உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிடும்

ஊர்த்துவகதியில்  இருந்து வள்ளலார் கண்ட மெய்ப்பொருள்

1008இதழ்க்கமலத்தில் இருந்து வள்ளலாரின் சாகாக்கல்வி

இப்படி மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s