திருவடி தவ அனுபவம்

திருவடி தவ அனுபவம்

பார்வை அசைவு ஒழிய ஒழிய

மனம் வெற்றுப்புத்தகம் நூல் போல் ஆகிவிடும்

( Empty Book )

ஒன்றுமிலா வெளி என்ற நிலை உருவாகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s