“ எழுவார் மேடை அனுபவங்கள் “ –   4

“ எழுவார் மேடை அனுபவங்கள் “ –   4

இதன் மேல் ஏறி நின்றால் கிடைக்கும் அனுபவம் :

1 மெல்லிய பூங்காற்று – வாசி வீசத் தொடங்கும்

வாசி வீசும் மேடை

2  நாதம் கேட்கும் மேடை – பட்டி  மண்டபம்

3  சளி கோழை மலம் காணலாம்

4  குண்டலினி காணலாம்

5 கைலாயம் சிதம்பரம் தரிசனை ஆகும்

6 ஆன்மா நெற்றிக்கண் வெட்ட வெளி தரிசனை ஆகும்

7 மயில் குயில் ஆகும் அனுபவம் காணலாம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s