“ குரு பதமும் – குரு பாதமும் “

“ குரு பதமும் – குரு பாதமும் “

திருவடியாம் குரு பாதம் இறுகப் பற்றினால்

குரு பதம் எளிதாக அடையலாம்

குரு பதம் – ஆன்ம நிலை – அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s