பிரபஞ்சம் – அளவு

பிரபஞ்சம் – அளவு

1 பிரபஞ்சம்

நாம்

2 பிரபஞ்ச அறிவு

3 பிரபஞ்ச பேராற்றல்

அதன் அளவு என்ன என அறியலாமா ??

1 புவி – அதுக்குள் வித்து போல்  அமைந்த சித்து ஆகிய அண்டங்கள்

2 புவனம் – 1008 அண்டங்கள் சேர்ந்தது – ஒரு புவனம்

3 சாகரம் – 2214 புவனம் சேர்ந்தது ஒரு சாகரம்

4 பதம் – ஏழு 7 சாகரம் சேர்ந்தது ஒரு பதம்

5 பிரபஞ்சம் – 814 பதம் சேர்ந்தது ஒரு பிரபஞ்சம்

வெங்கடேஷ்

நன்றி : – திருவாசகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s