மௌனப் புரட்சி

மௌனப் புரட்சி

மௌனம் ஆகிய ஆன்மா புரட்சி செய்து

தற்போதைய மனதின்  கொடுங்கோல் ஆட்சியை கவிழ்த்து

தன் தர்ம ஆட்சியை  நிலை நிறுத்தினால்

அது தான் மௌனப் புரட்சி ( Silent Revolution )

மனிதர் வாய் பேசாது  செயும் புரட்சி அல்ல

வெங்கடேஷ்       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s