“ அருளும் –  மலமும்”

“ அருளும் –  மலமும் “  

மலம்  சளி கோழை

ஆதியை நெற்றிக்கண்ணை ஆன்மாவை  மறைக்குது

வெட்ட வெளியை சுத்த சிவத்தை மறைக்குது

அதே சமயம்

அருள் கிட்டினால்

அதன் உதவியால்

தவம் கைகூடினாலோ  

அது உலகத்தை மறைக்குது  

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s