“ ஆன்மா பெருமை “

“ ஆன்மா பெருமை “

காலம்  கடந்து நிற்கும் பொருள்

முக்காலத்தையும் காட்டுது

குறிப்பாக

வருங்காலத்தை குறிப்பால் உணர்த்துது  

ஆன்மா வினைக்குட்படாதது – கட்டுப்படாதது 

அப்படி எனில் ??

வினைகளை அனுபவிப்பது யார் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s