“ தவம் பெருமை “

“ தவம் பெருமை “

மருந்து இரசாயானம் இல்லா விளைச்சல்

காய்கறி – கனி

உடல் நலத்துக்கு மிக மிக நல்லது

“ எண்ணமிலா மனம் – அசைவிலா மனம் “

ஞானத்துக்கு மிக மிக அவசியம்

ஞானம் அடைய அடிப்படை ஆம்

வெங்கடேஷ்

4 thoughts on ““ தவம் பெருமை “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s