“ தளை – தலை – தழை “

“ தளை – தலை – தழை “

ஒரு  ஜீவன்

தனக்கு இருக்கும் தளைகள்

என்ன என அறிந்தால் தான்

அதை அறுப்பது தலையாய கடமையாய் கொண்டால்  

அதன் பயனால்

கல்லாலில்  தழைக்கும்  அறிவுப்பிழம்பை

கண்டு கனிந்து கூட முடியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s