அகத்தியர் ஞானம்

அகத்தியர் ஞானம்

பார்க்கையிலே பவளவொளி பச்சைநீலம்

பருவான பொன்பசுமை வெண்மையைந்தும்

சேர்க்கையிலே சூரிய னுதயம்போல

செகசோதி பூரணத்தின் காந்தி தானும்

ஆர்க்கையிலே கொடுத்த பொருள் வாங்குமாப் போல

ஐந்துருவுமொன்றான வடிவேதோணுங்

காப்பது தபன் திருவடியே சரணமென்று

காத்தவர்க்குத்தீங்கில்லை கருணைதானே

விளக்கம் :

ஐந்து ஒளிகள்

செம்மை  பச்சை நீலம் மஞ்சள் வெண்மை  

இவை 5 இந்திரிய சக்திகள் ஆம்

திருவடியால்  , தவத்தால்  இவைகள் பிரணவத்தில் கலக்க வைத்தால் , அதன்  பயனால் பூரண ஒளியாம் ஆன்ம ஒளி உச்சியில் பிரகாசிக்கும்

5 ஒளி கலவை  தான் பஞ்ச வர்ணக்கிளி என்கின்றார் ஞானியர்

அதனால் திருவடியே கதி என்றிருந்து  தவம் ஆற்றுவார்க்கு ஒரு தீமையுமிலை

இது தான் சத்திய ஞான சபையில் 5 படிகளாக வைக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s